top of page

Algemene voorwaarden SOUL CARE

SOUL CARE is een samenwerking tussen Magic of Joy & Aardmens Rens

Magic of Joy, gevestigd te Tilburg en geregistreerd onder KvK-nummer 81479883.

​Aardmens Rens, gevestigd in Kaatsheuvel en geregistreerd onder KVK-nummer 86499521.

Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder cliënt degene die deze voorwaarden aanvaardt, SOUL CARE  degene die de opdracht ontvangt.

 2. SOUL CARE en de cliënt kunnen, maar behoeven niet, dezelfde zijn.

 3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Magic of Joy, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 4. Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 5. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de cliënt wordt door SOUL CARE  uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door SOUL CARE schriftelijk zijn aanvaard.

 6. Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 2 - Offertes en aanbiedingen

 1. Offertes van SOUL CARE zijn gebaseerd op informatie die door de cliënt is verstrekt.

 2. Alle offertes en aanbiedingen van SOUL CARE  zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 3. De geoffreerde tarieven voor bedrijven zijn exclusief BTW en voor particulieren inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 4. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 5. SOUL CARE  kan niet aan een offerte worden gehouden indien de cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel) van de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3 - Totstandkoming en uitvoering overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen SOUL CARE en de cliënt komt tot stand door aanbod en aanvaarding.

 2. Een opdracht wordt verleend door het ondertekend retourneren van een door SOUL CARE uitgebrachte offerte, dan wel door een schriftelijk akkoord op de gestuurde offerte.

 3. SOUL CARE neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

 4. SOUL CARE verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van de door haar ingeschakelde derden.

 5. Indien er sprake is van overmacht, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Magic of Joy kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort. Op een later tijdstip wordt dit alsnog nagekomen, dan wel wordt de overeenkomst beëindigd. Dit alles zonder enige verplichting tot een schadevergoeding.

 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt SOUL CARE de cliënt hiervan op de hoogte. Beide partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot een redelijke aanpassing van de overeenkomst.

 7. Indien beide partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering hierdoor worden beïnvloedt. SOUL CARE zal de cliënt hiervan tijdig op de hoogte stellen.
   

Artikel 4 - Medewerking cliënt

 1. SOUL CARE zal alleen om gegevens vragen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien zich na het tot stand komen van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens van de cliënt, dient dit aan SOUL CARE doorgegeven te worden.

 2. Cliënt werkt volledig mee aan het tot een goede oplossing brengen van zijn situatie. Is de cliënt onwillig en werkt cliënt niet voldoende mee, dan is SOUL CARE vrij de opdracht terug te geven, met volledige verrekening van de gemaakte uren.

 3. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat de cliënt zijn in artikel 4.2 genoemde verplichting niet nakomt, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de cliënt. Magic of Joy is bevoegd het daardoor noodzakelijk geworden meerwerk in rekening te brengen bij de cliënt.
   

Artikel 5 - Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijn, op een door SOUL CARE aan te geven wijze of tenzij anders is overeengekomen. Indien geen termijn is overeengekomen, dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.

 2. Partijen kunnen overeenkomen dat de betaling in termijnen geschiedt, dit in evenredigheid met de voortgang van de coaching. Indien de cliënt het verschuldigd bedrag niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is.

 3. SOUL CARE zal vervolgens de uitvoering van de opdracht direct opschorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de cliënt schadeplichtig kan worden.

 4. De cliënt is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vordering, gelijk aan de wettelijke rente.

 5. De vordering van Magic of Joy is direct opeisbaar. In geval van faillissement, beslag of onder curatele zijn de vorderingen van SOUL CARE en de verplichtingen van de cliënt onmiddellijk opeisbaar.

 6. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de cliënt niet op. 7. SOUL CARE is bevoegd de vordering uit handen te geven. De eventuele gemaakte gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de cliënt.
   

Artikel 6 - Annulering/beëindiging van de overeenkomst

 1. SOUL CARE heeft het recht om zonder opgaaf van redenen een coachingsessie, coachingtraject of healing te annuleren of deelname van de cliënt te weigeren.

 2. Annulering door de cliënt kan tot 6 weken voor aanvang van een coachingsessie, coachingtraject of healing kosteloos geschieden. Bij geen annulering is de cliënt verplicht het totaalbedrag van een coachingtraject, coachingsessie of healing te voldoen.

 3. Ingeval de cliënt na aanvang van een coachingtraject, coachingsessie of healing de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de cliënt geen recht op enige terugbetaling. Tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van SOUL CARE, anders rechtvaardigen.

 4. Een individuele coachingsessie/ ceremonie (zonder trajectovereenkomst) kan tot 1 week voor aanvang kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. SOUL CARE streeft ernaar afspraken altijd door te laten gaan c.q. te verplaatsen naar een ander tijdstip. Bij afzegging tot 48 uur wordt er 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht en binnen 48 uur is SOUL CARE  gerechtigd de eerder overeengekomen prijs in rekening te brengen.

 5. Indien de cliënt niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de cliënt het recht om de overeenkomst te ontbinden.

 6. SOUL CARE heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen indien de cliënt tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, waaronder begrepen in deze voorwaarden vastgelegde verplichtingen.
   

Artikel 7 - Aansprakelijkheid en risico

 1. SOUL CARE is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt mondelinge en/of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

 2. Indien SOUL CARE aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de totale vergoeding van een verstrekte opdracht.

 3. SOUL CARE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met de door haar verrichte diensten, tenzij de cliënt aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van SOUL CARE.
   

Artikel 8 - Overmacht

 1. SOUL CARE is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de cliënt, indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. SOUL CARE kan gedurende de periode dat de overmacht duurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 2. Werkzaamheden die door SOUL CARE zijn verricht voor het intreden van enige overmacht, mogen aan SOUL CARE gefactureerd worden.
   

Artikel 9 - Intellectueel eigendom en gebruikersrecht
Het auteursrecht en eventueel andere intellectuele eigendomsrechten blijven berust bij SOUL CARE. Alle door SOUL CARE geproduceerde stukken en/of verstrekte stukken, zoals verslagen, adviezen, documenten enz., zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door SOUL CARE zelf en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van SOUL CARE worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of door anderen dan SOUL CARE ten uitvoer worden gebracht. Tenzij dit uitdrukkelijk anders overeengekomen is of uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 10 - Geheimhouding

 1. SOUL CARE  behandelt alle informatie over individuele cliënten vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt. Uitsluitend in noodgevallen, waarbij het leven van de cliënt zelf of van anderen in gevaar is of dreigt te raken, kan hiervan worden afgeweken.

 2. SOULCARE draagt er zorg voor dat deze geheimhoudingsverplichting ook wordt nageleefd door eventueel bij de uitvoering van haar werkzaamheden ingeschakelde derden.
   

Artikel 11 - Klachtenregeling
Eventuele klachten over de door SOUL CARE geleverde diensten dienen binnen 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan SOUL CARE, kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de cliënt geacht akkoord te gaan met de geleverde dienstverlening. Het indienen van een klacht ontslaat de cliënt niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 12 - Slotbepaling

 1. Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig is of mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, zullen SOUL CARE en de cliënt in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 2. Op de overeenkomst tussen SOUL CARE  en de cliënt geldt het Nederlands recht van toepassing. 3. Deze voorwaarden blijven van kracht indien SOUL CARE van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

bottom of page